Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen en milieueffectrapport

Voor de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever tot een aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar werklandschap als onderdeel van de stad, is het nodig een bestemmingsplan te maken voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Dordtse Kil IV.

Met elkaar verbonden

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Dordtse Kil IV is een goede bereikbaarheid vanuit de directe omgeving en vanaf de A16/N3. Samen met Rijkswaterstaat is daarvoor een oplossing bedacht. Een gecombineerde aanpak van de aansluiting op de A16/N3 en de ontsluiting van Dordtse Kil IV. Deze gezamenlijke aanpak is in een overeenkomst tussen de gemeente en Rijkswaterstaat vastgelegd. De beide bestemmingsplannen zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Inspraak op voorontwerpbestemmingsplannen

Begin 2016 startte het proces met de inspraak op de beide voorontwerpbestemmingsplannen. Er is gesproken met omwonenden, ondernemers en met verschillende partijen zoals de provincie, de veiligheidsregio, het waterschap en aangrenzende gemeenten. Vervolgens zijn de ontwerpbestemmingsplannen opgesteld.

Ter visie legging ontwerpbestemmingsplannen

Vervolgens zijn de beide ontwerpbestemmingsplannen ter visie gelegd van 11 februari 2017 tot en met vrijdag 24 maart 2017. Over Dordtse Kil IV zijn twintig zienswijzen ingediend en over de Rijksweg A16/N3 zijn twaalf zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de zienswijzen en vervolgens de beide bestemmingsplannen vast te stellen.

Raadsbesluit en vervolg

Op 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen in grote meerderheid ingestemd met de bestemmingsplannen. Op 7 juli 2017 zijn de bestemmingsplannen gepubliceerd in de Staatscourant en in Dordt Centraal, waarna er mogelijkheid was voor beroep bij de Raad van State.

Raad van State

Er zijn drie beroepen ingediend. Op 22 maart jl. heeft de Raad van State  zich gebogen over de bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en de aansluiting A16/N3. Tijdens de hoorzitting kregen de bezwaarmakers de gelegenheid hun bezwaar toe te lichten en stelde de raad hen en de gemeente en Rijkwaterstaat verduidelijkende vragen.


De Raad van State nam zes weken de tijd om een oordeel te formuleren. En heeft vervolgens deze termijn twee maal verlengd met 6 weken.


Op 27 juni 2018 heeft Raad van State uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16/N3. De gemeente gaat nu van start gaan met de ontwikkeling van het nieuwe logistieke bedrijventerrein op de Westelijke Dordtse Oever en Rijkswaterstaat met de aanpassing van de aansluiting A16/N3 waarmee de bereikbaarheid verbetert.


Documenten en stukken

De bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16/N3 zijn te vinden op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Alle stukken voor behandeling in de gemeenteraad staan op www.dordrecht.nl/ris